Random Cool Song List 2015 – 2016

Một random list gồm gần 300 bản nhạc năm 2015 – 2016. Save vào nghe và tải dần dần. Cần upgrade iTunes và cho vào điện thoại. Lâu lắm rồi chưa đụng vào nhạc nhẽo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s