Cha mẹ thông thường vs cha mẹ thông thái


Cha mẹ thông thường nói: “Đừng làm việc đó”
Cha mẹ thông thái nói: ”Nghĩ về hậu quả nếu con định làm”

Continue reading

Advertisement